اسكن بررسي برگشت ادرار (Isotopic VCUG يا DRNC)

روشي حساس، دقيق و ديناميك با حداقل پرتودهي به بيمار (در مقايسه به روش راديولوژيك) جهت بررسي وجود و شدت ريفلاكس مثانه به حالب مي‌باشد.

جستجو

Farsi Menu