ليست خدمات ارائه شده در اين مركز

•    اسكن كبد و مجاري صفراوي
•    اسكن كبد و طحال
•    اسكن تخليه معده
•    اسكن ديورتيكول مكل
•    اسكن RBC براي تشخيص همانژيوم  كبدي و خونريزي دستگاه گوارش
•    اسكن استخوان‌هاي بدن با راديوداروي (Whole body bone scan) MDP
•    اسكن تمام بدن با I131 براي بررسي متاستاز سرطان تيروئيد
•    اسكن تمام بدن با MIBI يا تاليوم براي بررسي فعاليت تومورها
•    اسكن گاليوم براي بررسي تومورها (هوچگين و لنفوم) التهاب و آبسه‌ها
•    اسكن قلب فقط در حال استراحت براي تعيين Viabillity
•    اسكن قلب با تزريق مجدد و تعيين Viabillity باتاليوم و يا راديوداروهاي مشابه
•    اسكن قلب به روش Gated Spect جهت بررسي پرفيوژن همراه با اندازه‌گيري EF رژيونال و گلوبال و بررسي Wall Motion & Wall Thickening
•    اسكن پرفيوژن قلب (MIBI/Thallium) جهت بررسي ايسكمي و اينفاركشن و Viabillity
•    اسكن تيروئيد و بررسي جذب تيروئيد با تكنزيوم
•    اسكن پرفيوژن ريه براي بررسي آمبولي ريوي و Quantitative preoperative evaluation
•    اسكن كليه با و بدون كاپتوپريل (براي بررسي فشار خون ناشي از تنگي شريان كليوي)
•    اسكن ديناميك كليه براي بررسي انسداد و فونكسيون كليه (MAG 3 , DTPA Scan)
•    اسكن كليه پيوندي براي بررسي ATN و فونكسيون  كليه پيوندي و رد پيوند
•    اسكن استاتيك كليه (DMSA Scan) براي بررسي بافت كليه و اسكارهاي كليوي
•    اسكن برگشت ادراري (DRC Scan) جهت بررسي ريفلاكس مثانه به حالب و كليه
•    اسكن مجاري اشكي براي بررسي انسداد مجاري اشكي (Dacryo – Scintigraphy)
•    اسكن لنفوسينتي گرافي پستان و ملانوم
•    اسكن غدد بزاقي
•    اسكن رسپتورهاي سوماتواستاتين  Octreotide جهت بررسي تومورهاي نورواندوكرين
•    اسكن پرفيوژن مغز جهت بررسي انواع دمانس تومورهاي مغزي و تمپورال اپيلپسي به روش SPECT
•    انجام آزمايش‌هاي هورمون‌هاي تيروئيد T3, T4, T3up, TSH كه هر روز جواب داده مي‌شود.
•    اسكن بيضه
•    درمان پركاري تيروئيد با I131
•    درمان دردهاي ناشي از متاستازهاي استخواني با 186 Re-Ethidronate153, Sm-EDTmp  و متاسترون
•    اسكن تشخيص افتراقي عفونت از التهاب با 99M TC- UBI
•    تعيين نقاط عفوني و التهابي در بدن با 99MTC- Immunoglobulin G
•    اسكن تصويربرداري از بافت‌هاي عفوني با UBI و 99mTc-Ciprofluxacin

جستجو

Farsi Menu