اسكن استخوان از تمام بدن (Whole body bone scan)

اين اسكن با راديوداروي 99mTc-MDP انجام شده و بررسي سريع، آسان، دقيق و ارزان، از تمامي استخوان‌هاي بدن را ممكن مي‌سازد. اسكن استخوان تري‌فازيك روشي بسيار مناسب براي افتراق عفونت استخوان (استئوميلت) از عفونت بافت نرم (سلوليت) است. اسكن استخوان در تشخيص ضايعات خوش خيم نظير  بيماري‌هاي عروقي و متابوليك استخوان و صدمات ورزشي و نيز  بررسي متاستازهاي استخواني كاربرد دارد.

جستجو

Farsi Menu