اسكن بررسي كبد و مجاري صفراوي

با استفاده  از مواد ايمونودي استيك اسيد كه رفتاري مشابه بيليروبين دارند،‌كاركرد سلول‌هاي كبدي و مجاري صفراوي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. حساسيت ويژگي آن براي تشخيص كوله سيستيت حاد نزديك به صددرصد بوده و در بررسي بيماران پس از جراحي كيسه صفرا بسيار كمك كننده است. همچنين از اين اسكن براي بررسي آترزي مجاري صفراوي بويژه در نوزدان استفاده مي‌شود.

جستجو

Farsi Menu